Free Marketing

Ứng dụng tự động gửi email hàng loạt - 5sAE

Chỉ với một lần thiết lập ban đầu, thư sẽ được gửi đi mỗi ngày theo khung giờ đặt sẵn. Chúng tôi đã đơn giản hoá mọi thứ với Ứng dụng 5sAE.

Số lượng email tối đa gửi đi mỗi tháng:

  • Tài khoản Gmail thông thường: 600 email;
  • Tài khoản data5s Gold Member: 3,000 email;
  • Tài khoản Google Workspace: 60,000 email;

Để có thể gửi được 60,000 email mỗi tháng, bạn phải đáp ứng được các tiêu chuẩn của Google, xem thêm

1. 5sAE ID:
1DteFaIIds8PTheuNf_waOS5VkVU-SXRMa0Df9KlUPOclNKVh9h_E9nyp

2. 5sAE Code:
const doGet = () => { return AEL5s.doGet() };
const cliVal = (e) => { return AEL5s.cliVal(e) };
const cliScr = (e) => { return AEL5s.cliScr(e) };
const cheBefSen = () => AEL5s.cheBefSen();
const calAlaBefRun = () => AEL5s.calAlaBefRun();

3. Url Ứng Dụng:
data5s.net/e